|    |    |   | 
||||  
   
Home >> 회사소개 >> 회사연혁 
 

 

 

 
본사: 인천광역시 부평구 십정동 557-2
(목재사업부)
Tel (032)575-4021~8 Fax (032)575-4029
(합판사업부)
Tel (032)576-2231~5 Fax (032)576-2236
공장: 경기도 화성시 마도면 쌍송리 682-1
(마도지방산업단지 12 블럭)
Tel (031)357-6280~5 Fax (031)357-6287
 
Copyright ⓒ 2003 JOONG DONG Co., Ltd. All Rights Reserved.